حاجی خالید

خاوەنی : خالید علی
کارێزان
07504687669