مەرزگر

خاوەنی : کاک بارزان
شۆڕش
07504482299
کوێستان
07504482299
کانی
07504482299